Vodovody

Zásobovanie pitnou vodou obec Veľká Lomnica:

  • vodovod
  • vodovodné prípojky   

Výstavba priemyselného parku Poprad - Matejovce:

  • mimoareálový rozvod vody

Prívodný rad pitnej vody Spišská Teplica

Prepojenie vodovodov Veľká - Spišská Sobota:

  • zokruhovanie vodovodu potrubím LT DN 300, 200 – ul. Uralská a Nová

Rozšírenie verejného vodovodu ul. Mlynská Štrba

Rozšírenie verejného vodovodu Malý Slavkov

Vranov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople:

  • zásobné rady a miestne siete Davidov

Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce

Prepojenie Vodovodov Veľká - Spišská Sobota

Vodovod Vlková a výtlak do vodojemu:

  • vybudovanie nového výtlačného potrubia, prívodného potrubia k novej IBV, novej ČS a rekonštrukcia existujúceho vodojemu

Veľká Lomnica - rozšírenie vodovodu:

  • dobudovanie Belanského a Kežmarského skupinového vodovodu

Obec Hôrka - rekonštrukcia vodovodnej siete rad 1 a 2

Rekonštrukcia vodovodu Svit:

  • odbočky na existujúcom potrubí I. etapa

Tatranská Kotlina vodovod, obnova zhybky 

Slovinky vodovod - rekonštrukcia časť Štreka

Lanová dráha funitel Priehyba - Chopok:

  • vodovodná prípojka - predĺženie trasy Priehyba - Chopok

Toporec vodovod - obnova