Certifikáty, politika spoločnosti, ocenenia

Spoločnosť BEPAX, s.r.o. má certifikované systémy v oblasti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

  • systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008
  • systém environmentálneho systému manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy STN OHSAS 18001:2009/OHSAS 18001:2007
 
Celkové zámery a smer pôsobenia spoločnosti v oblasti kvality, environmentu a BOZP sú deklarované Politikou integrovaného manažérskeho systému spoločnosti.
BEPAX, s.r.o. - Politika integrovaného manažérskeho systému sú deklarované Politikou integrovaného manažérskeho systému spoločnosti.
Spoločnosť je držiteľom Certifikátu pre právoplatné používanie programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENEKON 2016/I a 2016/II.

 
Vo februári 2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad udelila našej spoločnosti Ďakovný list za kvalitne vyhotovené stavebné práce v rámci realizácie projektu Operačného programu životné prostredie „Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok“.